+ 389 2 3122 145 [email protected]

FEPTO Research Committee Meeting Research Networks and Cooperation – Facilitating applied psychodrama research 8th -11th of October 2015 University of Applied Sciences Würzburg, Germany

8-ми-11 -ти октомври 2015 година на „Универзитетот за Применети Науки“ во Вирцбург, Германија се одржа научната конференција: „Истражувачки мрежи и соработка- поттикнување на примена на истражувањата во психодрама“

“Amigdala”, Скопје, Република Македонија се претстави со своето истражување „Образовни и лични процеси во психодрама психотерапија “ – пилот проект , Автори: Илија Дојчиновски, Весна Блажевска, Маргарита Николовска, Мирјана Јовановска Стојановска Пошироката цел на средбата на Истражувачкиот комитет на ФЕПТО во Вирцбург беше фокусирање на соработка и вмрежување на истражувачите во Европа и да се  промовира истражувањето, како составен дел од обуката за психодрама во сите институти. Амигдала ја дели визијата за поставување на психодрамата на јасни научни основи на обука и пракса втемелени на научни истражувања.

slika2
slika1

http://www.fepto.com/wp-content/uploads/FEPTO-RC-W%C3%BCrzburg-report.pdf