+ 389 2 3122 145 [email protected]

За Амигдала

 

Центарот е професионално ориентирано здружение на психолози, психотерапевти, едукатори, други професионалци, како и студенти во сферата на менталното здравје на човекот. Здруженитето е формирано во Скопје 2010 г. со делување на национално ниво во Република Македонија.

Цели и задачи на здружението

  • Афирмирање и популаризација на психотерапијата преку ширење и делување
  • Афирмација и популаризација на Психодрамата како метод на психотерапијата
  • Афирмација и популаризација на Гешталт терапијата како метод на психотерапија
  • Афирмирање и популаризација на психотерапијата преку очувување на менталното здравје на населението
  • Користење на Психотерапијата за развој на креативноста кај поединци и групи, како и придонесување за нивен личен развој
  • Организирање на едукација по два психотерапевтски модалитети Психодрама и Психодрамска Психотерапија
  • Организирање на разни облици на едукација со поединци и групи
  • Организирање на разни трибини и работилници заради едукација на поединци и групи, објавување на списанија и сл.
  • Организирање на тематски вечери, конгреси и други облици на едукација и ширење на психотерапијата и на методите на Психодрама и Гешталт терапија
  • Вршење и други активности и облици на работа кои придонесуваат за ширење на психотерапијата и подобрување на менталното здравје на населението.