Школа за психодрама и психотерапија

ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА

1 година

Вовед во Психодрамскиот метод

Основно ниво

1 Запознавање со Психодрамата
2 Структура на психодрамска сесија
3 Техники во Психодрамата
4 Интервенции во психодрамата
5 Теоријата на улоги во психодрамата
6 Терапевтски фактори во психодрамата
7 Спонтаност и креативност во психодрамата
8 Теоријата на катарза во Психодрамата
9 Трансфер и контратрансфер во Психодрамата
10 Феноменот на „теле“ (телос) во Психодрамата
11 Cultural Conserve and Act Hunger
12 Социометрија
13 Изработка и анализа на есеј „ Моето психодрамско искуство“, дискусија на сите прашања кои се појавуваат на крајот на овој степен на едукација
14 Етички код и правила
15 Action insight
16 As – if factor

2 година

Посебни теоретски теми

1 Личност – основни принципи, здрава и зрела личност
2 Терија на развој според класичната аналитичка школа – С. Фројд
3 Теорија на релација со објекти – M. Klain, Hanna Segal
a) параноидно-шизоидна позицијаb) депресивно-анксиозна позиција
4 Transitional object – Vinicot
5 Его психологија, теории на личност – Kohut
6 Основни принципи на психодрамата и теории на личноста – Теории на улоги 2
7 Нарцистичка организација на личноста и нарцистичко пореметување
8 Психотична организација на личноста и психотично пореметување
9 Грнанична организација на личноста и гранично пореметување на личноста
10 Невротска организација на личноста и невротични пореметувања
11 Психолошки механизми на одбрана – механизми на одбрана од специфични групи :

 • Гранични и нарцистички пореметувања
 • Психотични пореметувања
 • Невротични пореметувања

3 година

Основи на групна психотерапија

и групна динамика

1 Интервенции во групната психотерапија– Sandler
2 Феномен на групна динамика (психологија на групи и мали терпевтски групи , Bion’s теорија,  The matrix of the group, “telos” феномен во психодрамските групи)
3 Терапевтски фактори во групата – Foulks, Moreno, Yalom
4 Огледување (Mirroring) во групата
5 Групна психотерапија – различни школи (аналитичка група– Foulks, егзистенционалистички пристап, психодрамската школа на Морено)
6 Трансфер и контратрансфер во групната психотерапија, Sandler
7 Процесирање , Sandler
8 Acting-out and acting-in, Sandler, Kellerman
9 Феноменот на жртвено јагне во групата

4 година

Формирање на група

Некои карактеристики од работата со групи

1 Група, формирање на група, композиција
2 Скрининг –иницијално интервју
3 Селекција на членови на група
4 Поставување на групна психотерапија
5 Развојни фази на групата – Yalom
6 Улога на терапевтот во групата :

 • личност
 • терапевт вопсиходрамска група
 • транспарентност на психотерапевтот
7 „Тешки“ членови на групата
8 Психодрама и Системски Теории, ТА, Гешталт, КБТ,
9 Завршување на терапијата

5 година

Психодрама , Филозофија, методи, социодрама…

1 Анализа на улоги
2 Анализа на акции
3 Филозофија на Психодрамата
4 Групна динамика во Психодрамата
5 Релација со објекти во психодрамата
6 Интервенции, интерпретации и конфронтации во Психодрамата
7 Фантазми и фантазија
8 Соништата во психотерапијата, психодрамата и работа на сонови
9 Социометрија во Психодрамата
10 Социодрама –теоретски аспекти, основни принципи, социодрама на големи групи
11 Психодрамски и социодрамски пристап во работа со специјални категории на клиенти:

 • клиенти со невротски растројства
 • клиенти со психотични растросјства
 • клиенти со проблеми на зависности
 • клиенти со пореметувања на личноста
 • клиенти од не-клинички категории
12 Работа со клиенти со искуства на загуби
13 Ко-терапевтска работа
14 Жртви на насилство и терор

 • семејно
 • затвор
 • силување